Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Simply4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Art. 1
Zakres Regulaminu

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług Serwisu prowadzonego przez Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 2
Definicje

Administrator – właściciel Serwisu – Simply4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Baraniaka 88E/F, 61-131 Poznań, NIP 9721244748, REGON 302464929, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490159, kapitał zakładowy w wysokości  100.000 zł.

Klient – osoba odwiedzająca Serwis i potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z Usług oferowanych poprzez Serwis.

Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, za konsumenta należy również rozumieć osobę fizyczną, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa..

Profil – miejsce w Serwisie gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis oraz inne dane wpisane przez dany Podmiot Współpracujący.

Konto – miejsce w serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe lub inne informacje.

Kupujący – osoba, która po kliknięciu na odpowiedni odnośnik w Oprogramowaniu dokonała zakupu określonego towaru lub usługi.

Oprogramowanie – należy przez to rozumieć utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją), w szczególności w formie widżetu umożliwiającego wyświetlanie treści ofert Reklamodawców i porównywanie cen poszczególnych produktów, a także kody rejestrujące transakcje umieszczone na stronach Reklamodawców. W zakresie urządzeń mobilnych Oprogramowanie może być tworzone dla określonego urządzenia i działa tylko na tym urządzeniu i w określonych wymaganiach technicznych.

Panel – miejsce w Serwisie w którym wyświetlane są propozycje Reklam Reklamodawców dla Reklamobiorców.

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług.

Reklama – każda forma przekazu – w szczególności link tekstowy, grafika, animacja, film lub dźwięk niezależnie od jej postaci, która ma na celu zachęcenie do zakupu towaru lub usługi, reklama może zawierać w sobie części reklamy lub część grafiki, logo, znak towarowy, znak graficzny, inne oznaczenie odróżniające, zdjęcie, prezentację utworu w rozumieniu prawa autorskiego..

Informacja produktowa – informacja o oferowanych przez Reklamodawcę produktach lub usługach wraz z ich orientacyjną ceną.

Serwis – strona działająca pod adresem getbuybox.com administrowana przez Administratora.

Usługodawca – Administrator, lub inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie usług oferowanych poprzez Serwis.

Zamówienie – należy przez to rozumieć złożone przez Kupującego oświadczenie woli dotyczące wyboru Produktu lub usługi w sklepach internetowych Reklamodawców mające na celu zawarcie umowy o świadczenie usług lub zakup oferowanych Produktów.

Reklamodawca – osoba fizyczna albo osoba prawna albo zorganizowana jednostka, której ustawa przypisuje zdolność prawną, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie, oraz dostarczyła informacje handlowe w celu ich zamieszczenia w Oprogramowaniu, zainteresowana reklamowaniem swoich produktów za pośrednictwem Serwisu lub Oprogramowania.

Reklamobiorca  osoba fizyczna albo osoba prawna albo zorganizowana jednostka, której ustawa przypisuje zdolność prawną, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie, zainteresowana reklamowaniem produktów Reklamodawcy za pośrednictwem Oprogramowania zainstalowanego na swojej stronie internetowej.

Podmiot Współpracujący/Użytkownik – osoba będąca Reklamodawcą lub Reklamobiorcą.

Art. 3
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy usługi na rzecz Podmiotów Współpracujących.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Serwisie oraz udostępniany jest każdorazowo na żądanie Podmiotu Współpracującego, a także przesyłany Użytkownikowi bezpośrednio po zakończeniu procesu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji ich produktów lub usług.
 5. Administrator lub Usługodawca może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia Usług i Produktów, w tym w formie regulaminów promocji lub odrębnych regulaminów, które obowiązują Użytkownika po jego akceptacji.
 6. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem lub Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany podczas rejestracji chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
 7. Użytkownik umieszczając w Serwisie wizerunek lub inne treści wyraża zgodę na wgląd w te treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wykorzystywania udostępnionych utworów do potrzeb świadczenia usług w Serwisie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Usługodawcę przechodzi wyłączne prawo wykonywania praw zależnych. Użytkownik zrzeka się ponadto wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięciem z Serwisu.
 8. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie na jego e-mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności ich aktualną wersję, zmiany oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 4
Świadczone usługi

 1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak i zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi w Serwisie jest bezpłatne. Do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie określonym niniejszym artykułem dochodzi po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji i założenia Konta. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie usług zostaje rozwiązana z chwilą likwidacji Konta Użytkownika przez Użytkownika lub Administratora po uprzednim wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 2. Usługodawca dostarcza Oprogramowanie, które umożliwia zliczanie Zamówień dokonanych po kliknięciu Reklamy lub Informacji Produktowej przez Klienta.
 3. Świadczenie usług polega na wyświetlaniu przez Reklamobiorcę na swojej stronie internetowej Reklamy lub Informacji Produktowej dostarczonej przez Reklamodawcę za pośrednictwem Serwisu w zamian za prowizję ze sprzedaży Produktów Reklamodawcy.
 4. W przypadku wprowadzenia zmiany przez Administratora do Oprogramowania, która umożliwi premiowanie Kupujących i ich powiązanie z Podmiotami Współpracującymi, Podmioty Współpracujące będą zobowiązane do aktualizacji Oprogramowania o rozszerzone funkcje, jeżeli okaże się to konieczne, a także do zapoznania się i akceptacji regulaminu dodatkowego jeżeli się na niego zgodzi.
 5. Podmiot Współpracujący może być jednocześnie Reklamobiorcą jak i Reklamodawcą, w zależności od wyboru formy współpracy z Administratorem.
 6. Po akceptacji Regulaminu oraz ewentualnych dodatkowych postanowień umownych związanych z wybranymi przez Podmiot Współpracujący usługami świadczonymi przez Usługodawcę, zostanie udziela mu stosowna licencja na oprogramowanie w celu skorzystania z usług. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Serwisie w tym: Oprogramowania oraz innych aplikacji, należą w zależności od oferowanych usług do Administratora lub Usługodawcy.
 7. Każdy Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji oraz aktywację przycisku ZAPISZ może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na wskazany adres mailowy zarówno w trakcie korzystania z Serwisu jak i po zakończeniu korzystania z niego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Art. 5
Rejestracja i Użytkowanie Serwisu

 1. Podstawą skorzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Podmiot Współpracujący warunków niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji oraz założenie konta Użytkownika.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się w Serwisie oraz akceptacji regulaminu, który jest każdorazowo wysyłany Użytkownikowi na wskazany przez niego adres mailowy po skutecznym zawarciu umowy na korzystanie z Serwisu.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba lub jednostka organizacyjna, która posiada zdolność do czynności prawnej i zaakceptowała postanowienia Regulaminu, a także zrealizowała procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych lub niepełnych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta. W przypadku gdy Użytkownik jest konsumentem przed uprzednim zawieszeniem konta Administrator poinformuje o nieprawidłowościach i poprosi o udzielenie wyjaśnień i zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana.
 6. W celu dokonania rejestracji w Serwisie, Podmiot Współpracujący, będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej w związku  z korzystaniem z usług o których mowa w art. 4, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz zaakceptować Politykę Prywatności. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na Politykę Prywatności uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji i korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Podmiot Współpracujący wyraża także zgodę na ich prezentację w Profilu.
 8. Podczas rejestracji, jak i w każdym czasie Podmiot Współpracujący może dobrowolnie wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych przesłanych przez Administratora lub Usługodawcy wyrazić odrębną zgodę na otrzymanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych przez kontrahentów Administratora. Podmiot Współpracujący w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 9. Podmiot Współpracujący może zmienić lub usunąć swoje dane osobowe za pomocą edycji Konta w Serwisie.
 10. Podmiotowi Współpracującemu zabrania się w Serwisie:
  1. zamieszczać treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
  2. zamieszczać treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
  3. propagować treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
  4. stosować gróźb lub inwektyw,
  5. zamieszczać treści naruszających prawo,
  6. zamieszczać danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi)
  7. zamieszczać materiałów erotycznych lub pornograficznych,
  8. używać programów (botów) generujących zapytania do Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
  9. łamać ogólnie przyjętych zasad netykiety.
 11. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Podmiot Współpracujący mogą zostać nałożone na niego blokady czasowe na używanie części lub całości opcji Serwisu lub Oprogramowania.
 12. Jeżeli Podmiot Współpracujący posiada kilka Kont, blokada może zostać założona na wszystkie jego Konta.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe  w przypadku zablokowania Konta lub usunięcia Konta w związku z rażącym naruszeniem Regulaminu.
 14. Z Serwisu mogą zostać usunięte, umieszczone przez Podmiot Współpracujący, materiały niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania go o tym.

Art. 6
Obowiązki Reklamobiorcy

 1. By zostać Reklamobiorcą należy na swoim Profilu w Serwisie wskazać posiadaną powierzchnię reklamową, na której mają znajdować się reklamy, w szczególności: adres strony www, adres fanpage, nazwę aplikacji mobilnej lub nazwę bazy mailingowej oraz ogólny opis wraz tematyką. Przy wprowadzeniu niezbędnych danych Reklamobiorca oświadcza, że dysponuje prawami do dysponowania wskazaną powierzchnią reklamową.
 2. Przed udostępnieniem części serwisu oraz Oprogramowania, Administrator sprawdza zgodność wprowadzonych przez Reklamobiorcę danych z faktyczną powierzchnią reklamową o której mowa w ust. 1,
 3. Po zatwierdzeniu powierzchni reklamowej o której mowa w ust. 1 przez Administratora, udostępniany jest dostęp do funkcji Serwisu w celu świadczenia usługi to jest wyświetlania Reklam lub Informacji Produktowej Reklamodawców przez Reklamobiorców. Administrator zastrzega, że treść strony internetowej, fanpage’a, aplikacji mobilnej, na której znajdują się powierzchnie reklamowe udostępniane przez Reklamobiorcę musi być zgodna z tematyką reklamowanych Produktów lub usług.
 4. W Panelu Reklamobiorcy wyświetlani są potencjalni Reklamodawcy, których Reklamy lub Informację Produktową może opublikować na swojej powierzchni reklamowej Reklamobiorca, po uprzedniej akceptacji Reklamodawcy.
 5. Reklamobiorca decydując się na publikację reklam Reklamodawcy dostępnych w Panelu, jednocześnie oświadcza, ze zgadza się na oferowane przez Reklamodawcę warunki wyświetlane w Panelu Reklamobiorcy przy informacji o Reklamodawcy w tym wysokość prowizji ze sprzedaży produktów liczoną od ceny brutto, a także politykę zwrotów towaru lub długość deklaracji zakupu o której mowa w ust. 8 oraz art. 7 ust. 14.
 6. Na informacje o Reklamodawcy o której mowa w ust. 5 składają się: dane identyfikujące w szczególności o firmie, organie który zarejestrował działalność gospodarczą, numerze pod którym został zarejestrowany, adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej lub numer telefonu lub faksu jeżeli są dostępne.
 7. Reklamobiorca zobowiązuje się nie dokonywać zmian w treści reklam lub Informacji Produktowej otrzymanej od Reklamodawcy, za wyjątkiem zmian bezwzględnie koniecznych do ich opublikowania na swojej stronie internetowej (np. zmiana formatu pliku graficznego).
 8. Reklamodawca udziela Reklamobiorcy bezpłatnej licencji o której mowa w art. 7 ust 1 na użytkowanie Reklam lub Informacji Produktowej na ich publikacje na powierzchni reklamowej Reklamobiorcy.
 9. Reklamobiorca zobowiązany jest do cyklicznej aktualizacji Oprogramowania a także w razie konieczności treści wyświetlanych reklam, część reklamy lub informacji produktowej otrzymanych od Reklamodawcy.
 10. W Panelu Reklamobiorcy znajduje się informacja odnośnie aktualnej kwoty wynikłej z prowizji od każdego zrealizowanego zamówienia złożonego przez internautę za pośrednictwem Reklamy lub Informacji Produktowej, którą Reklamobiorca umieścił na swojej stronie internetowej. Podana kwota nie zawiera podatku VAT.
 11. Transakcje zawarte przez internautę po 30 dniach od skorzystania z reklamy umieszczonej na stronie Reklamobiorcy traktuje się jako niedokonane, w związku z czym prowizja od transakcji zawartych po tym okresie nie należy się. Liczba dni może zostać zmniejszona lub zwiększona w zależności od ustaleń Reklamodawcy.
 12. Reklamobiorca zobowiązuje się nie generować wysokości prowizji,  o której mowa w art. 7 ust 6 w sposób sztuczny ani w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem, niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami. Wykrycie działań niedozwolonych może wiązać się z bezterminową blokadą konta, oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą na rzecz Administratora.
 13. W przypadku wyświetlania Reklamy lub Informacji Produktowej przez Reklamobiorcę uważa się, że wyświetlanie Reklamy lub Informacji Produktowej odbywa się przez czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z ustaleń pomiędzy Reklamobiorcą a Reklamodawcą.
 14. Reklamodawca może zrezygnować z wyświetlania Reklam lub Informacji Produktowej w każdym czasie.
 15. Wszelkie reklamacje związane ze wyświetlaniem Reklamy lub Informacji Produktowej lub korzystaniem z Serwisu winny zostać składane na adres Administratora.

Art. 7
Obowiązki Reklamodawcy

 1. Reklamodawca udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na publikowanie reklamy lub informacji produktowej, którą chce by Reklamobiorca wyświetlał na powierzchni reklamowej o której mowa w § 6 ust. 1.
 2. Przekazanie Reklamy lub Informacji Produktowej następuje za pośrednictwem Serwisu.
 3. Reklamodawca może nie wyrazić zgody na wyświetlanie swoich reklam lub informacji produktowej przez wskazanych Reklamobiorców, którzy chcą wyświetlać Reklamy lub Informacji Produktową Reklamodawcy.
 4. Reklamodawca oświadcza, że jest właścicielem lub może dysponować materiałami określonymi w ust 1, w tym udzielać licencji na korzystanie z nich przez podmioty trzecie na cele reklamowe.
 5. Reklama, lub informacja produktowa o której mowa w ust 1 nie może wprowadzać w błąd ani naruszać praw osób trzecich.
 6. W przypadku gdy Reklamodawca lub reklama lub informacja produktowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 lub 4 Reklamodawca zobowiązany jest pokryć wszelkie uzasadnione koszty wynikłe w następstwie naruszenia praw osób trzecich lub wprowadzenia w błąd.
 7. Reklamodawca określi w Panelu wysokość prowizji liczoną od ceny Produktu lub usługi brutto, która zostanie przyznana Reklamobiorcy za każde zrealizowane zamówienie złożone przez internautę za pośrednictwem reklamy umieszczonej na stronie internetowej Reklamobiorcy. Reklamodawca może ustalić odrębne wysokości prowizji w zależności od reklamowanych grup produktowych przez Reklamobiorcę.
 8. W Panelu potencjalnych Reklamobiorców będą pojawiały się propozycje Reklamy lub informacji produktowej, którą będzie mógł umieścić na swojej stronie internetowej, jeżeli będą one zgodne pod względem tematycznym z powierzchnią reklamową Reklamobiorcy, na co Reklamodawca wyraża zgodę.
 9. W Panelu Reklamodawcy figurują informacje odnośnie Reklamobiorców, którzy aplikują o wyświetlanie Reklam lub Informację Produktową Reklamodawców na swoich stronach internetowych. Po każdorazowym zaakceptowaniu aplikacji Reklamobiorcy na wyświetlanie Reklamy lub Informacji Produktowej przez Reklamobiorcę, następuje jej przekazanie i możliwe jest jej zaimplementowanie na stronie Reklamobiorcy o której mowa w § 6 ust. 1.
 10. Poza prowizją o której mowa w ust 6 Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić należność na rzecz Administratora w wysokości określonej w informacji o prowizji obowiązkowej umieszczonej w Serwisie, pod adresem getbuybox.com/pl/cennik, liczonej od wartości sprzedanych produktów za pośrednictwem reklamy umieszczonej na stronie www Reklamobiorcy. Do wartości zamówienia nie wlicza się kosztów dostawy zakupionego towaru lub usługi.
 11. Reklamodawca ma obowiązek aktualizacji Oprogramowania, a także w razie konieczności udostępnionej reklamy, lub informacji produktowej.
 12. Licencja na reklamę lub informację produktową o której mowa w ust. 1 może zostać skutecznie wypowiedziana po przesłaniu odpowiedniej informacji na adres Usługodawcy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 13. Przekazanie reklamy lub informacji produktowej nastąpi za pośrednictwem Serwisu lub drogą mailową na adres Administratora.
 14. W Panelu Reklamodawcy znajduje się informacja odnośnie aktualnej kwoty wynikłej z prowizji o której mowa w ust. 6, od każdego zrealizowanego zamówienia złożonego przez internautę za pośrednictwem reklamy lub informacji produktowej, którą Reklamobiorca umieścił na swojej stronie internetowej, a także aktualna wysokość należności płatnej na rzecz Administratora o której mowa w ust. 9. Podana kwota nie zawiera podatku VAT.
 15. Transakcje zawarte przez internautę po 30 dniach od skorzystania z reklamy traktuje się jako niedokonane, w związku z czym prowizja od transakcji zawartych po tym okresie nie należy się. Liczba dni może zostać zmniejszona lub zwiększona w zależności od ustaleń Reklamodawcy.
 16. W przypadku likwidacji Konta Reklamodawcy, wszelkie rozliczenia są dokonywane zgodnie z postanowieniami regulaminu na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku likwidacji konta Reklamodawcy licencje które zostały przez niego udzielone zgodnie z art. 7 ust. 1 wygasają na koniec miesiąca kalendarzowego.
 17. Reklamodawca obowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej kodu zliczającego liczbę transakcji, na którą otrzymuje licencje od Usługodawcy o której mowa w art. 9.
 18. W czasie trwania świadczenia usług Reklamodawca zobowiązuje się nie usuwać, ani nie modyfikować kodu zliczającego o którym mowa w ust. 17, w sposób który powodowałby jego błędne działanie.
 19. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w ust. 18, Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 500 zł na rzecz Administratora. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę od Reklamodawca roszczeń na zasadach ogólnych.
 20. W przypadku gdy Administratorowi zostanie zgłoszona prawidłowa reklamacja w związku z wyświetlaniem Reklam lub Informacji Produktowej Reklamodawcy, Administrator przekaże ją niezwłocznie Reklamodawcy i zobowiązuje się ją rozpatrzeć w terminie 7 dni oraz przekazać swoją decyzję Administratorowi pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

Art. 8
Wymagania techniczne

 1. Serwis i Oprogramowanie może zawierać takie elementy, jak:
  1. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Usługodawca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Usługodawca zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  2. ramki,
  3. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputerowa osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:
  1. dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa,
 3. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
  1. Internet Explorer 10,
  2. Mozilla Firefox 22,
  3. Opera 15,
  4. Safari 9,
  5. Google Chrome 28.
 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać komputer bądź urządzenie mobilne Użytkownika, informacje w tym zakresie prezentowane będą w Serwisie w odrębnych regulaminach.

Art. 9
Rozliczenia

 1. Rozliczenia pomiędzy Reklamobiorcą, a Reklamodawcą odbywają się za pośrednictwem Usługodawcy.
 2. Reklamodawca wpłaca wynagrodzenie wynikające z art. 7 ust. 6 oraz 9 na konto Usługobiorcy wskazane na wystawionej przez Usługodawcę fakturze VAT.
 3. Wypłacenie wynagrodzenia Reklamobiorcy przez Usługodawcę w wysokości wynikającej z art. 7 ust. 6 następuje na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego wystawionego przez Reklamobiorcę na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca niezwłocznie, jednak nie później niż 21 dni od otrzymania odpowiedniego dokumentu księgowego od Reklamobiorcy, przelewa należne wynagrodzenie na wskazany numer rachunku bankowego albo w przypadku o którym mowa w ust. 8 konto PayPal.
 4. Odpowiedni dokument księgowy o którym mowa w ust. 3 oznacza  fakturę VAT w przypadku gdy Reklamobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako płatnik podatku VAT albo Rachunek wystawiony na kwotę brutto w przypadku gdy Reklamobiorcą jest podmiot, który nie jest płatnikiem podatku VAT.
 5. Wystawiając Rachunek o którym mowa w ust. 4 Reklamobiorca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT oraz, że nie prowadzi działalności gospodarczej w związku ze świadczeniem usług o których mowa w art. 4.
 6. W przypadku gdy Reklamobiorcą jest Konsumentem to na nim spoczywa obowiązek rozliczenia się z odpowiednim Urzędem Skarbowym.
 7. Rozliczenie o którym mowa w ust 2 odbywa się w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.
 8. Należności Reklamobiorcy, który nie posiada polskiego konta bankowego jest przelewana na jego konto w portalu PayPal w polskich złotych. Koszty ewentualnych różnic kursowych oraz opłaty związane z transferem zgodnym z regulaminem PayPal pokrywa Reklamobiorca.
 9. Reklamobiorca otrzyma należne wynagrodzenie jedynie w przypadku uprzedniego przekazania należności przez Reklamodawcę na rzecz Administratora.

Art. 10
Licencja

 1. W przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz ewentualnych innych wymaganych regulaminów, a także pobrania i zainstalowania Oprogramowania Administrator, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Oprogramowania, udziela Podmiotowi Współpracującemu licencję na bezpłatne korzystanie z Oprogramowania (Licencja).
 2. Licencja o której mowa w ust. 1 uprawnia Podmioty Współpracujące do korzystania wyłącznie ze wskazanych funkcji Oprogramowania i korzystania z Serwisu.
 3. Podmiot Współpracujący na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich,
  2. pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub oprogramowania, do których przysługują Ustawodawcy wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich;
  3. rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę;
  4. udzielania sublicencji;
  5. dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i  inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz oprogramowania.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

Art. 11
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Oprogramowania Podmiot Współpracujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na adres: Simply4net sp. z o.o. ul. Abpa Stanisława Baraniaka 88E/F; 61-131 Poznań, środkami komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną na adres: support@getbuybox.com.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. określenie specyfikacji reklamowanej usługi;
  2. określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w usługi;
  3. dane kontaktowe, takie jak: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
 5. W przypadku gdy reklamacja dotyczy treści Reklamy lub informacji produktowej lub należnej Reklamobiorcy prowizji Administrator prawidłową złożoną Reklamację przekazuje Reklamodawcy, na którym ciąży obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Administratora pod rygorem uznania jej za zasadną. Reklamacja jest rozpatrzona, nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust 4, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Podmiotów Współpracujących, którzy są Konsumentami.
 6. Reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności świadczonych przez Usługodawcę usług z umową, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.

Art. 12
Odstąpienie od Umowy 

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Podmiotowi Współpracującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od świadczenia usług o których mowa w ust 4. na rzecz Podmiotu Współpracującego lub na korzystanie z Serwisu bez podania przyczyny.

Odstąpienie następuje poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy, chyba że uniemożliwia to charakter świadczonej usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie ww. oświadczenia przed jego upływem.

 1. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wzajemne świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy na korzystanie z Serwisu, konto Podmiotu Współpracującego zostanie usunięte, po uprzednim rozliczeniu zobowiązań wobec Podmiotu Współpracującego lub Administratora.
 5. W przypadku, gdy przedmiotem jest Oprogramowanie, Podmiot Współpracujący dokonuje zwrotu przedmiotu umowy poprzez usunięcie wszelkich kopii zwracanej Publikacji elektronicznej, zarówno w występujących w postaci plików, jak i mających inną formę, będących w posiadaniu Podmiotu Współpracującego lub udostępnionych podmiotom trzecim. W takiej sytuacji Podmiot Współpracujący wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy składa oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Art. 13
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie działania Podmiotów Współpracujących w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami , w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Podmioty Współpracujące treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Podmiotów Współpracujących winno także być zgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Podmiot Współpracujący wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści uzyskane w związku ze świadczeniem usług za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach innych niż realizacja świadczeń określonych niniejszym Regulaminem. Administrator nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych Podmiotów Współpracujących.
 3. Administrator  i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania przez Podmiot Współpracujący lub osobę działającą w jego imieniu z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Podmiot Współpracujący lub osobę działającą w jego imieniu spowodowane niezależnymi od Administratora i Usługodawca zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora bądź Usługodawcy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Podmiotów Współpracujących na stronach Serwisu. Zaprzestanie działalności Serwisu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów łączących Usługodawcę i Administratora z Podmiotem Współpracującym.
 6. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie, spowodowane:
  1. specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
  2. mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
  3. innymi aspektami technicznymi, na które Administrator nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem.

Art. 14
Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych Podmiotu Współpracującego będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej w związku z realizowanymi usługami określonymi w niniejszym Regulaminie, świadczonymi przez Usługodawcę, podane w procesie Rejestracji odbywa się za jego zgodą. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, akceptowanej przy rejestracji i dostępnej w Serwisie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Podmiotów Współpracujących będących osobą fizyczną, o których mowa w zdaniu pierwszym podlega ochronie prawnej. Każdy Podmiot Współpracujący ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.
 2. Dokonując prawidłowej Rejestracji Podmiot Współpracujący będący Konsumentem wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego z nim kontaktu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 3. W trakcie rejestracji Podmiot Współpracujący będący osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej w związku z realizowanymi usługami określonymi w niniejszym Regulaminie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis i Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis i Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zezwolenie Administratorowi na udostępniane danych osobowych o których mowa w ust 1-3 w celach zgodnych z powyżej wskazanymi w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Podmiotem Współpracującym. Zgoda obejmuje także uprawnienie do udostępniania danych osobowych instytucjom płatniczym, z których usług korzysta dany Podmiot Współpracujący w realizacji płatności na rzecz Usługodawca,  w tym przekazanie w razie wybranego sposobu płatności.

Art. 15
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Usługodawcy. Nie narusza to jednak uprawnień konsumenckich.
 2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: support@getbuybox.com.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Serwis oraz Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków po uprzednim poinformowaniu Użytkownika minimum 14 dni przed dokonaną zmianą, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 7. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 1, Podmiot Współpracujący ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Administratorem bądź Usługodawcą a Podmiotem Współpracującym, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie.
 8. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, oraz w odrębnych regulaminach stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez strony i regulują korzystanie przez Podmiot Współpracujący z Serwisu.
 9. Administrator i Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków w osobnych regulaminach w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w terminie określonym w nowym Regulaminie, Polityce Prywatności lub dodatkowych warunkach, a w braku określenia takiego terminu w terminie 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu.
 10. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności  jest dostępna pod następującym adresem: getbuybox.com/pl/regulamin-swiadczenia-uslug.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2016 roku.